Textbox Section

Deel dit bericht

 


Published


Op 25 november 2016 hebben Pseudonimiseer en jb Lorenz officieel hun samenwerking bekrachtigd. Deze samenwerking stelt gemeenten, maar ook andere partijen in het sociaal domein, in staat om veilig en gecontroleerd persoonsgegevens te verwerken ten bate van analyses. Middels deze samenwerking wordt invulling gegeven aan de eisen die de wet stelt voor wat betreft organisatorische en technische maatregelen en wordt voorkomen dat direct herleidbare persoonsgegevens verspreid worden. Met respect voor de privacy van betrokkenen kunnen gemeenten op basis van deze analyses betere keuzes maken bij het organiseren van zorg en ondersteuning en de resultaten van die keuzes meten en monitoren.

Oplossingen voor complexe maatschappelijke thema’s

We zien in de praktijk dat complexe maatschappelijke thema’s steeds vaker in een partijensamenwerking worden belegd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij vraagstukken rondom wonen voor mensen met een zorgbehoefte. Hierbij hebben gemeenten, zorgorganisaties en woningcorporaties ieder een deel van de relevante informatie in bezit. Met behulp van de diensten van Pseudonimiseer is het mogelijk om gegevens vanuit verschillende bronnen te koppelen zonder dat er direct identificerende persoonsgegevens worden gedeeld of herleidbaar zijn. De analysekracht van jb Lorenz leidt vervolgens tot diepere inzichten in de oorzaken van complexe vraagstukken met bijbehorende resultaatgerichte oplossingen.

Oplossingen voor inzicht in bijzondere doelgroepen

We zien binnen gemeenten dat multi probleemgezinnen een groot beslag leggen op de inzet en middelen van verschillende partijen. Informatie over deze gezinnen is versnipperd over diverse betrokken instanties. Regelmatig komt het voor dat wel twintig hulpverleners zich bezighouden met één gezin. Door het koppelen van bestanden krijgen gemeenten inzicht in de samenhang van de verschillende aandachtsgebieden bij multi probleemgezinnen zonder dat de uitkomsten herleidbaar zijn naar specifieke gezinnen.

Over Pseudonimiseer

Pseudonimiseer helpt organisaties die persoonsgegevens verwerken om op verantwoorde wijze met privacy om te gaan. Vanuit een positie als Trusted Third Party stelt Pseudonimiseer organisaties in staat om, met bescherming van de privacy, gedrag te analyseren, metingen te doen en profielen op te stellen. De toepassingen in de praktijk liggen vooral daar waar analyses of rapporten worden gevraagd, die gebruik maken van brongegevens – vaak uit meerdere bestanden/omgevingen – die persoonsgegevens bevatten zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De extern gevalideerde techniek en proces garanderen dat individuele gegevens van burgers niet meer kunnen worden afgeleid uit de verwerkte data.

Over jb Lorenz

jb Lorenz houdt zich binnen het sociaal domein bezig met sturings- en bekostigingsvraagstukken en het organiseren van complexe samenwerkingsverbanden. Zij ontwikkelden het gedachtengoed van sturen op maatschappelijk resultaat waarbij kenmerken op populatieniveau van wijken en buurten in kaart gebracht en gecombineerd worden met gegevens over zorg en ondersteuning. De daaruit voortkomende analyses stellen gemeenten in staat om betere keuzes te maken bij het organiseren van zorg en ondersteuning van burgers. En de resultaten van deze inspanningen te meten op wijk- en buurtniveau.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze of andere toepassingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het maken van analyses? Neem dan gerust contact met ons op.

jb Lorenz – Bianca den Outer 010-3040186 – bianca@jblorenz.nl www.jblorenz.nl

Pseudonimiseer – Patrick van den Bos
020-5810205 – patrick.vandenbos@pseudonimiseer.nl www.pseudonimiseer.nl


Published


Moviera is een specialistische instelling gericht op het voorkomen van acuut, ernstig geweld en het herstel van duurzame veiligheid. Het gaat om mannen, vrouwen en kinderen die mishandeld en/of (seksueel) misbruikt zijn en slachtoffers van huiselijk geweld en/of verkrachting met ernstig lichamelijk letsel. Moviera levert ondersteuning aan 5 centrumgemeenten in Utrecht en Gelderland met 66 regiogemeenten. De gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 gezamenlijk de volle verantwoordelijkheid voor de aanpak van geweld in huiselijke kring (preventie, opvang & bescherming, herstel en nazorg). Een regioaanpak voor geweld in huiselijke kring moet er voor zorgen dat de essentiële onderdelen stevig zijn verankerd in het beleid van alle gemeenten. De centrumgemeenten spelen hierin een coördinerende rol.

Onder invloed van de decentralisaties in het Sociaal Domein stelt Moviera zichzelf de vraag hoe de organisatie nog beter zijn waarde kan toevoegen aan de verantwoordelijkheid en activiteiten van deze gemeenten. Door het ongedeelde budget voor het sociaal domein beschikken gemeenten over een groot scala aan instrumenten. Met het accentueren op de bedoeling van wet- en regelgeving, en op kwetsbare (gezins-)situaties, kunnen gemeenten en hun partners met inzet van de juiste instrumenten bepalend zijn om risico- en stressvolle situaties die aan de basis liggen van huiselijk geweld in gezinnen te voorkomen. Indien dat niet lukt, zijn ze te beïnvloeden zodat minder terugval de norm wordt. Moviera wil met zijn specialistische ervaring en deskundigheid in samenwerking met gemeenten, wijkteams en samenwerkingspartners die bijdrage leveren.

Om dit te bereiken ondersteunt jb Lorenz de bestuurder, het MT en de raad van toezicht van Moviera.  Aan de hand van een scenarioplanning wordt stap voor stap duidelijker in welke richting Moviera haar vervolgstappen gaat zetten om zijn kennis en kunde zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de koers van de gemeenten. Het resultaat moet zijn dat uiterlijk december 2016 duidelijk is wat die gaat worden.

Nel Buis

nel@jblorenz.nl