Textbox Section

Deel dit bericht

 


Published


20 maart lanceerde VWS het actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid”. Het doel van het programma is het bewerkstelligen van een trendbreuk van eenzaamheid onder ouderen. Lokale coalities moeten dit mede mogelijk gaan maken, maar dit kan niet zonder kennis en data over eenzaamheid.

In de media is de nodige aandacht geweest voor actieprogramma. Vooral de wens van minister De Jonge dat iedere 75’+er in Nederland jaarlijks een bezoek krijgt, heeft de media gehaald. Of dit echt zoden aan de dijk zet? Dat laten we nu maar even voor wat het is.

Eén punt uit het actieprogramma willen we in het bijzonder aandacht geven. In het actieprogramma is het eerste punt: “het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid”. Eén van de acties die VWS hierin wil ondernemen is:

“Elke wijk of straat kent zijn kansen en risico’s. Dankzij koppeling van databestanden is het
mogelijk om in beeld te krijgen welke straat of wijk met voorrang extra aandacht zou moeten krijgen. Dit programma stimuleert deze aanpak zodat mensen met een verhoogd risico op eenzaamheid sneller en gemakkelijker te benaderen zijn.”

En daar raak je ons en worden wij enthousiast. Het gericht aanpakken van eenzaamheid, met behulp van data, dat is wat kan zorgen dat de lokale coalities (ook een speerpunt uit het actieprogramma) echt effectief worden.

Als we lokale coalities tegen eenzaamheid gaan smeden, dan zullen deze niet met hagel moeten gaan schieten, maar gefocust en doelgericht te werk gaan. Dit kan door de ‘staat van de gemeente’ transparant te maken en op basis daarvoor de dialoog te starten met inwoners, professionals en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld winkeliers. De Hema en Albert Heijn zijn nu eenmaal de plekken waar steeds meer ouderen tegenwoordig even afleiding zoeken.

De Monitor Maatschappelijk Resultaat kan hierbij helpen. In deze monitor maken we transparant waar maatschappelijke problemen, zoals eenzaamheid, zich kunnen voordoen. We doen dit op basis van de demografische situatie in de gemeente, maar we kijken ook naar de omstandigheden waarin mensen wonen en het voorzieningenniveau in de buurt.

De Monitor Maatschappelijk Resultaat kan een basis zijn voor een lokale eenzaamheidscoalitie, die verder gaat dan het afleggen van een jaarlijks bezoekje aan alle 75+’ers. Het is aan de nieuwe coalities en colleges in Nederland om deze handschoen op te pakken. Graag gaan we met jullie werken aan een effectieve lokale aanpak van eenzaamheid.

Dieger ten Berge

Wil je meer weten over de Monitor Maatschappelijk Resultaat, hierbij de link: mmr-online.nl . Wil je meer lezen over het Actieprogramma, hierbij de link 


Published


Beste bestuurders en managers! Het zou zo mooi zijn als we de komende vier jaar gaan benutten om de dienstverlening in het sociaal domein in de volle breedte anders vorm te geven. Zo anders, dat uw inwoners de dienstverlening krijgen die ze nodig hebben en dat -op die manier werkend- het op termijn minder kosten met zich mee brengt. Voor enkelvoudige dienstverlening zien we dat u dat al goed doet, maar daar waar dienstverleners met elkaar moeten samenwerken over domeinen heen, levert dat problemen op. Niet omdat die professionals het niet willen of kunnen, maar omdat het aan u is om te gaan sturen op integraliteit. Dat lukt soms niet door interne regels, eigen doel-stellingen, belangen of onwennigheid om met collega’s en samenwerkingspartners het gemeenschappelijk belang na te streven. Ook daar ligt uw meerwaarde. De tijd is rijp en uw professionals zijn er klaar voor. Bent u ook klaar om maatwerk na te streven en na te gaan hoe dit binnen uw organisatie en in samenwerking met organisaties kan worden bereikt?

Zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen is het een mooi moment om terug te kijken. Ruim drie jaar alweer is het dat gemeenten, instellingen, vrijwilligersorganisaties met inwoners de mogelijkheden hebben gekregen om begeleiding, zorg en ondersteuning zo te organiseren dat de behoefte van de burger centraal komt te staan. Nadat in elke gemeente de invoering van de afzonderlijke wetten was voltooid, is nu de vraag aan de orde hoe gemeenten en partners zo met elkaar samenwerken dat zij het juiste doen om complexe vraagstukken van en met de inwoners op te lossen, hoe die zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel vroegtijdig te herkennen.

Bent u ook klaar om maatwerk na te streven en na te gaan hoe dit binnen uw organisatie en in samenwerking met organisaties kan worden bereikt?

Van ervarings-deskundigen en uit casusstudies weten we dat problemen zich niet voegen naar afdelings- of organisatiegrenzen. Het omdraaien van doorgaans aanbodgerichte dienstverlening, – door bijvoor-beeld de vraag te stellen: ‘wat heeft u nodig?’ – en het in staat stellen van medewerkers om daar een passende reactie op te geven, met een zo breed mogelijk mandaat, relevante kennis en steun, zijn ingrediënten die maatwerk dichterbij brengen.

Wat kunt u doen als bestuurder of manager?

Met een ongedeeld budget en volop interventie-mogelijkheden is immers veel mogelijk. Wanneer is het sociaal domein voor u een succes? Wanneer kunt u, als bestuurder, uw raad naar tevredenheid informeren? Is dat wanneer u binnen uw budget blijft? Of wanneer u weet dat inwoners van uw gemeenten tevreden zijn met de ondersteuning, en u met zekerheid kunt zeggen dat sociale problematiek in wijken bij de kern is aangepakt, zodat op termijn kosten en leed bespaard blijven. Voor u, bestuurder en manager, betekent dit dat u weet waar u naar toe wilt, dat u daar met uw collega’s en partners draagvlak over heeft bereikt, dat u uw schaarse middelen op de te bereiken resultaten toespitst en dat u dit tussentijds volgt om te kunnen bijsturen. Kunt u met zekerheid zeggen dat integraliteit en maatwerk stimuleert, u daar op stuurt en daar de randvoorwaarden voor biedt? Indien u daar hulp bij nodig heeft? Wij kunnen u met onze kennis, ervaring, en monitor maatschappelijk resultaat treffend ondersteunen.

 

Renate van Huizen en Nel Buis, Jb Lorenz.