Textbox Section

Deel dit bericht

 


Published


Per 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz in werking. Daarmee verandert veel voor het verlenen van verplichte zorg en de verantwoordelijkheid die ggz-instellingen, het Openbaar Ministerie maar ook gemeenten daarin hebben.

De Wvggz stelt gemeenten voor nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij het verlenen van verplichte zorg. Ook bestaande verantwoordelijkheden worden gewijzigd en uitgebreid. Onderdelen zijn het invullen van de hoorplicht bij een crisismaatregel (voorheen IBS), een meldingsfunctie voor inwoners en een verkennend onderzoek naar de noodzaak tot ggz-zorg, uitgevoerd door of namens de gemeente.

Deze directe taken staan nog los van de samenhang die gemeenten moeten organiseren met de aanpak personen met verward gedrag en de ondersteuning voor de groep inwoners die wél probleem heeft of geeft, maar níét voor verplichte zorg in aanmerking komt. Want met de Wvggz wordt het verlenen van verplichte zorg niet eenvoudiger. Deze wordt alleen gevarieerder.

De nieuwe wet stelt op zichzelf geen andere eisen aan de regionale samenwerking dan een driemaandelijks overleg, maar om redenen van schaalgrootte, de vereiste specifieke expertise en de vereiste samenwerking met ketenpartners op regionale of bovenregionale schaal, ligt het voor de hand om samen te werken met andere gemeenten in de regio en ketenpartners in het zorg- en veiligheidsdomein.

Wat is er nodig in de implementatie?

Vanuit jb Lorenz ondersteunen we meerdere gemeenten, zorgaanbieders en partijen in het veiligheidsdomein bij het doorgronden en implementeren van de wet. We constateren dat de wet een grotere impact heeft dan vooraf gedacht. Partijen hebben elkaar na 1 januari 2020 nog meer nodig om goede en samenhangende zorg te bieden. Als we niet uitkijken worden mensen, hun omgeving, de samenleving en de betrokken organisaties straks geconfronteerd met een georganiseerde teleurstelling en nieuwe administratieve lasten.

Om de implementatie goed vorm te geven en als gemeente je rol te kunnen pakken, is het belangrijk dat gemeenten in ieder geval:

 • Kennis verkrijgen van de wet verplichte ggz en de impact voor gemeenten;
 • Keuzes maken over de invulling van nieuwe verantwoordelijkheden;
 • Keuzes maken over de omgang met inwoners, naasten en hun omgeving;
 • Keuzes maken over de samenwerking met gemeenten en ketenpartners;
 • Verplichte zorg verbinden met onder meer de aanpak personen met verward gedrag, ondersteuning vanuit de Wmo, wonen en bestaanszekerheid.

 

Wat kan jb Lorenz bieden?

Jb Lorenz ondersteunt gemeenten op alle bovenstaande punten. We schreven een factsheet en hebben samen met een grote ggz aanbieder, gemeenten en het OM casuïstiek ontwikkeld en geanalyseerd om de gevolgen van de nieuwe wet tastbaar te maken.

Om gemeenten, bestuurders en projectleiders te ondersteunen stellen we daarnaast een strippenkaart beschikbaar. Daarmee kunt u gedurende 2019 voor vragen en advies omtrent de Wet verplichte ggz terecht bij onze experts. Zonder vooraf precies te weten wat uw vraag gaat zijn. Daarmee is de inzet van jb Lorenz vrij in te vullen, bijvoorbeeld met:

 • De beschikbaarheid van kennis en expertise;
 • Het vertalen van wet- en regelgeving naar gevolgen voor gemeente en regio;
 • Het inventariseren met regiogemeenten en/of ketenpartners van:
  • De stand van zaken in de implementatie
  • De informatie- en/of ondersteuningsbehoefte
  • De wens en noodzaak tot samenwerken
 • Het opstellen of bijdragen aan een implementatieplan;
 • Het faciliteren, voorzitten of voeden van (regio)overleg;
 • Het meedenken en tegenlezen van beleidsvoorstellen;
 • Het coachen en sparren met projectleiders of beleidsmedewerkers;
 • Het organiseren van draagvlak bij bestuurders;
 • Het ondersteunen en meenemen van Gemeenteraden en adviesraden.

De rol die experts van jb Lorenz innemen verschilt en hangt af van uw eigen lokale en regionale informatie- en ondersteuningsbehoefte. Daarmee leveren we maatwerk en zorgen we dat uw organisatie zelf toewerkt naar een adequate implementatie en samenhangende verplichte zorg voor kwetsbare inwoners.

Voor meer informatie, overleg of ondersteuning op maat kunt u contact opnemen met Renate van Huizen of Tjisse Bosch. Zij zijn bereikbaar via Renate@jblorenz.nl, Tjisse@jblorenz.nl of via 010 – 30 40 186.


Published


Preventie is een van de belangrijkste doelstellingen uit de Jeugdwet en tegelijkertijd een flinke opgave. Wij kunnen uw gemeente helpen om goed en diepgaand inzicht te krijgen in de vraagstukken rondom de doorontwikkeling van preventie. Met een ‘foto van uw preventieaanbod’ in de vorm van een op maat gemaakte rapportage bieden wij u inzicht in de staat van het preventief jeugdbeleid van uw gemeente. Wij ontwikkelden een conceptueel kader dat wij invulling geven door een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

In de rapportage geven wij naast een analyse concrete handvatten om het preventief jeugdbeleid verder te ontwikkelen. Om het advies op maat te maken organiseren wij samen met u een of meerdere werksessies binnen uw gemeente en met betrokken partijen om uw ambities te vertalen naar gedeelde werkafspraken.

Kortom, we gaan van inzicht naar handelingsperspectief.Wilt u meer informatie of doorpraten over de ontwikkeling van uw preventieaanbod? Dan kunt u contact opnemen met Bianca den Outer of Tjisse Bosch via telefoonnummer (010 – 30 40 186) of via bianca@jblorenz.nl / tjisse@jblorenz.nl.

Preventie als doel

Een belangrijke doelstelling van de Jeugdwet is preventie: het voorkomen van problemen door zorg en ondersteuning op een andere manier te organiseren. Op dit moment werken gemeenten ruim 2 jaar met de Jeugdwet. We zien dat gemeenten sinds dit jaar investeren in de doorontwikkeling van preventie. Dat is begrijpelijk wanneer je meeneemt dat gemeenten direct na de decentralisaties alle tijd en energie nodig hadden om nieuwe primaire processen in te richten en de continuïteit van zorg te garanderen.

Tegelijkertijd zien we gemeenten puzzelen met die doorontwikkeling van preventie. De capaciteit binnen gemeenten en bij betrokken partijen is beperkt. Je wilt de inzet van mensen, expertise en middelen dus gericht inzetten. Maar hoe doe je dat? En op basis van welke informatie?

In oktober 2017 heeft jb Lorenz onderzoek gedaan naar preventie jeugdhulp in vier gemeenten. We concluderen dat de ontwikkeling van het jeugdhulpgebruik momenteel niet verklaard kan worden uit de inzet van preventief jeugdhulpbeleid. Wel zien we grote verschillen tussen gemeenten op risicofactoren. Daar waar bepaalde kenmerken van jeugdigen, ouders en gezinnen samenkomen, zien we een hoger gebruik van jeugdhulp.

De onderzochte gemeenten investeren actief in preventie. De inzet op ‘bestaande taken’ is na de decentralisaties doorgezet, maar tegelijkertijd benadrukken gemeenten de noodzaak om het preventieaanbod verder en gerichter te ontwikkelen. Gemeenten ervaren meer capaciteit (in tijd en middelen) om te investeren en er is een toenemende politieke vraag, soms versterkt door financiële risico’s en tekorten. Daarmee is preventie staande praktijk, maar is er tegelijkertijd sprake van een dynamisch speelveld.

In nieuw beleid worden doelen verder geconcretiseerd. Gemeenten richten zich nadrukkelijk op doelgroepen en thema’s, het verbinden van preventie aan de transformatie jeugdhulp en op een meer integrale benadering van preventie jeugdhulp. Met inzet op specifieke thema’s of risicogroepen verwachten gemeenten het effect van preventie te kunnen vergroten en daarmee de inzet op zwaardere vormen van jeugdhulp te verminderen. Het gaat daarbij niet alleen om meer investeren (in financiële zin), maar om het anders inzetten van beschikbare uren en middelen. Het identificeren en prioriteren is echter een groot vraagstuk.

Wat wil je als gemeente eigenlijk weten?

Om de gerichte inzet van preventie te optimaliseren, geven gemeenten aan dat zij hun informatiepositie verder moeten ontwikkelen. De belangrijkste opgaven is het vaststellen van de informatiebehoefte: wat wil je als gemeente eigenlijk weten? Wat zijn relevante risicofactoren? Welke informatie kan je inzichtelijk maken en hoe kan je deze informatie ontsluiten?

Tot slot gaat het ontwikkelen van preventie over de kwaliteit van opdrachtgeverschap en de kwaliteit van samenwerking met en tussen betrokken partijen als scholen, de jeugdgezondheidszorg en verenigingen. Het kunnen organiseren van samenhang en het investeren in de kwaliteit van de toegang zijn cruciaal voor effectieve preventie.

Download het rapport van Rijksoverheid.nl


Meer informatie?

Wilt u meer informatie of doorpraten over de ontwikkeling van uw preventieaanbod? Bekijk dan onze aanpak voor een op maat gemaakte trendrapportage preventie jeugdhulp.

U kunt hier meer over lezen via deze link. Of neem contact op met Bianca den Outer of Tjisse Bosch via telefoonnummer (010 – 30 40 186) of via bianca@jblorenz.nl / tjisse@jblorenz.nl.


Published


In opdracht van en samen met de 13 Zeeuwse gemeenten hebben we de doorontwikkeling van de transformatie jeugdhulp in 2015 ter hand genomen. In samenwerking met de Zeeuwse beleidsmedewerkers hebben we in 2016 een doorontwikkeling in beleidsontwikkeling en bekostiging gerealiseerd vanuit een duidelijke sturingsvisie op het jeugdhulplandschap en de samenwerking tussen gemeenten en uitwerking daarvan in een sturingsmodel.

Vanuit de sturingsvisie, die we samen met de Zeeuwse bestuurders tot stand hebben laten komen, hebben we met de zorgaanbieders voor de duur van 3 jaar bekostigingsafspraken gemaakt vanaf 1 januari 2017 met de mogelijkheid 2 x een jaar te verlengen. Dat geeft het Zeeuwse zorglandschap tot 2022 rust en ruimte om samen met de gemeenten de transformatie ter hand te nemen. Synchroon aan de inrichting van de bekostiging en de totstandkoming van 3-jarige afspraken hebben we voor de specialistische jeugdhulpfuncties door middel van business cases concrete om- en afbouw afspraken gemaakt met de specialistische jeugdhulphaanbieders. Daarbij is een risico-taxatie instrument toegepast om een gezamenlijk risicomanagement in te richten. Immers, het omvormen van specialistische zorgfuncties naar zorg dichtbij en rondom kinderen en jongeren in wijken, brengt complexe en ingewikkelde vraagstukken met zich mee.

We realiseerden een visie op het specialistisch jeugdhulplandschap en is er een traject in gang gezet waarbij de gemeenten de monitoring van de resultaten van specialistische jeugdhulp vormgeven door het sturen op maatschappelijk resultaat. Tot slot hebben we een gezamenlijke strategische werkagenda voor de komende jaren opgesteld die gedragen wordt door de zorgaanbieders en de gemeenten. Vanuit deze werkagenda wordt er een strategische arbeidsmarktagenda ontwikkeld in samenspraak met landelijke partijen.